ورزشی

وقتی والیبال ایران مشتری ندارد

در حالی که دبیر فدراسیون والیبال اعلام کرد که ایران هیچ شرط کسب سکویی برای استویچف نگذاشته است اما صحبت های اولیه فدراسیون بعد از عدم توافق با استویچف حاکی از این است که این مربی به دلیل اینکه نتوانسته رفتن ایران روی سکوی المپیک 2020 را تضمین کند پیشنهاد ایران را رد کرده است.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه