فرهنگی

وجود 120 عروسک در موزه کوچک عروسک همدان

مدیر دفتر یونیما مبارک همدان گفت: از آنجایی‌که حمایت صنفی از تولیدکنندگان نمایش عروسکی از جمله اهداف افتتاح دفتر یونیما مبارک در همدان بود بنابراین سعی کرده‌ایم این هدف محقق شود و در این راستا گام‌های تأثیرگذاری نیز برداشته‌ایم.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه