اخبار مازندران

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر داد

رتبه نخست مازندران در تخلفات ساختمانی در کشور

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: مازندران رتبه نخست تخلفات ساختمان را دارد و تعامل مناسبی از سوی ارگان‌ها با نظام مهندسی ساختمان در این ارتباط وجود ندارد.

مهمترین عناوین

کیمیا سامانه